STATUT


Bractwa Okr?towego ,,KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów
Politechniki Gda?skiej Wydzia?u Budowy Okr?tów
Tekst jednolity
uwzgl?dniaj?cy zmiany wprowadzone na I Walnym Zebraniu
w dniu 2004-04-29Rozdzia? I

Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazw?:

Bractwo Okr?towe ,,KOGA" Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gda?skiej Wydzia?u Budowy Okr?tów zwane dalej "Stowarzyszeniem".

§ 2.1. Terenem dzia?ania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib? w?adz jest miasto Gdynia

2. Stowarzyszenie opiera sw? dzia?alno?? na inicjatywach i pracy spo?ecznej swych cz?onków.

§ 3. Stowarzyszenie dzia?a na podstawie obowi?zuj?cego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowo?? prawn?.

§ 4. Stowarzyszenie mo?e prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz?, z której dochód mo?e by? przeznaczony na realizacj? statutowych celów stowarzyszenia.

§ 5. Stowarzyszenie ma prawo u?ywania odznak i piecz?ci w/g zatwierdzonych przez siebie wzorów.
Rozdzia? II

Cele i sposoby dzia?ania

§ 6. Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie oraz prowadzenie dzia?a? s?u??cych rozwi?zywaniu problemów wyst?puj?cych w przemy?le okr?towym i gospodarce morskiej, jak równie? dzia?a? zapewniaj?cych rozwój tych bran?, w tym w szczególno?ci:

a) d??enie do skonsolidowania ?rodowiska okr?towców mi?dzy innymi poprzez prowadzenie:
- wspó?pracy, wzajemn? wymian? informacji mi?dzy podmiotami dzia?aj?cymi w obr?bie bran?y okr?towej i gospodarki morskiej,
udzielanie wzajemnej pomocy w rozwi?zywaniu problemów technicznych i dotycz?cych zarz?dzania podmiotami gospodarczymi reprezentowanymi przez cz?onków Stowarzyszenia,

b) podejmowanie dzia?a? zapewniaj?cych powstanie warunków do szybszego rozwoju okr?townictwa i gospodarki morskiej,

c) opracowywanie koncepcji i programów rozwoju okr?townictwa, gospodarki morskiej i regionu, a tak?e propagowanie i pomoc we wdra?aniu nowych rozwi?za? technicznych i organizacyjnych w tym zakresie,
d) utworzenie wspólnej reprezentacji ?rodowiska okr?towców i gospodarki morskiej, do której zada? nale?e? b?dzie :
wypracowywanie i prezentowanie wspólnego stanowiska wobec organów administracji rz?dowej, samorz?dów terytorialnych, w?a?ciwych organizacji i instytucji poprzez przedstawianie wniosków w sprawach gospodarczych ze szczególnym uwzgl?dnieniem okr?townictwa i gospodarki morskiej
- dokonywanie i prezentowanie oceny dzia?a? podejmowanych przez organy administracji rz?dowej i samorz?dowej w aspekcie potrzeb gospodarki morskiej, okr?townictwa regionu gda?skiego,
- wywieranie nacisków zapewniaj?cych realizacj? przyj?tych koncepcji i programów rozwoju gospodarki morskiej i regionu,

e) podejmowanie i rozwijanie wzajemnych kontaktów i wspó?pracy w zakresie gospodarki okr?towej z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

f) wyst?powanie z inicjatyw? tworzenia nowych organizacji gospodarczych realizuj?cych cele przyj?te przez ?rodowisko okr?towców.

§ 7 Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1) wspó?prac? cz?onków Stowarzyszenia i wzajemn? pomoc m.in. poprzez organizowanie ró?nego rodzaju spotka?,

2) wspó?prac? z osobami, instytucjami i organami administracji w zakresie zbierania informacji oraz wymiany do?wiadcze? w dziedzinie okr?townictwa i gospodarki morskiej,

3) opracowywanie planów i koncepcji rozwoju bran? s?u??cych celom statutowym Stowarzyszenia,

4) inicjowanie i organizowanie konferencji, seminariów,

5) zlecanie opracowywania programów, opinii i ekspertyz s?u??cych celom statutowym Stowarzyszenia,

6) wydawanie i rozpowszechnianie opracowa? s?u??cych celom statutowym,

7) prowadzenie dzia?alno?ci klubowej,

8) udzielanie cz?onkom porad i pomocy,

9) prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej zgodnie z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami z przeznaczeniem ?rodków z niej uzyskanych na funkcjonowanie oraz realizacj? zada? statutowych Stowarzyszenia.Rozdzia? III

Cz?onkowie, ich prawa i obowi?zki

§ 8. Cz?onkowie Stowarzyszenia dziel? si? na:

1)za?o?ycieli

2)zwyczajnych

3)nadzwyczajnych

4)wspieraj?cych

5)honorowych

§ 9. Prawa i przywileje nale?ne Cz?onkom za?o?ycielom nadaje si? równie? Cz?onkom, którzy wst?pili do Stowarzyszenia na I Walnym Zebraniu Cz?onków w dniu 2004-04-29.

§ 10. Cz?onkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mo?e by? osoba fizyczna, która:

1) uznaje niniejszy statut,

2) z?o?y?a pisemn? deklaracj? przyst?pienia do Stowarzyszenia,

3) zosta?a przyj?ta w poczet cz?onków zwyczajnych Stowarzyszenia uchwa?? Zarz?du po uzyskaniu pisemnej rekomendacji co najmniej 2 cz?onków Stowarzyszenia oraz jednocze?nie uzyska akceptacj? Zarz?du Stowarzyszenia.

§ 11. Cz?onkiem nadzwyczajnym mog? by? in?ynierowie okr?towcy absolwenci Politechniki Gda?skiej Wydzia?u Budowy Okr?tów / Instytutu Okr?towego z lat 1970-1975, którzy:

1) uznaj? niniejszy statut,

2) z?o?yli pisemn? deklaracj? przyst?pienia do Stowarzyszenia,

3) zostali przyj?ci w poczet cz?onków nadzwyczajnych uchwa?? zarz?du po uzyskaniu rekomendacji przynajmniej 2 cz?onków Stowarzyszenia.

§ 12. Cz?onkiem wspieraj?cym Stowarzyszenie mo?e by? osoba fizyczna lub prawna która:

1) uznaje niniejszy statut,

2) z?o?y?a pisemn? deklaracj? przyst?pienia do Stowarzyszenia,

3) z?o?y?a pisemne zobowi?zanie o wspieraniu w sposób materialny wszelkiej dzia?alno?ci

4) zosta?a przyj?ta w poczet cz?onków wspieraj?cych Stowarzyszenie uchwa?? Zarz?du po uzyskaniu pisemnej rekomendacji co najmniej 2 cz?onków Stowarzyszenia.

§ 13.1. Cz?onkiem honorowym mo?e zosta? osoba szczególnie zas?u?ona dla realizacji celów przyj?tych przez Stowarzyszenie.

2. Nadanie godno?ci cz?onka honorowego nast?puje na podstawie uchwa?y Walnego Zebrania Cz?onków Stowarzyszenia na wniosek Zarz?du Stowarzyszenia.

§ 14.1. Cz?onkowie, za?o?yciele, zwyczajni, nadzwyczajni i honorowi moj? prawo:

1) uczestnictwa w dzia?alno?ci Stowarzyszenia,

2) korzystania z pomocy Stowarzyszenia,

3) zg?aszania wniosków dotycz?cych dzia?alno?ci Stowarzyszenia,

4) czynnego i biernego wyboru do w?adz Stowarzyszenia.

2. Cz?onkom wspieraj?cym przys?uguj? uprawnienia wymienione w ust.1 pkt. 1,2,3.§ 15.1 Cz?onkowie s? zobowi?zani:

1) czynnie uczestniczy? w realizacji celów Stowarzyszenia,

2) przestrzega? postanowie? statutu i uchwa? w?adz Stowarzyszenia ,

3) dba? o dobre imi? i interesy Stowarzyszenia,


2. Ponadto cz?onkowie za?o?yciele, zwyczajni, nadzwyczajni zobowi?zani s?:

1) uczestniczy? w dzia?alno?ci Stowarzyszenia,

2) regularnie p?aci? sk?adki cz?onkowskie.

3. Cz?onkowie wspieraj?cy maj? obowi?zek:

1) wspomaga? w sposób materialny Stowarzyszenie we wszelkiej jego dzia?alno?ci,

2) bra? udzia? w pracach Stowarzyszenia,

3) przestrzega? postanowie? i uchwa? w?adz Stowarzyszenia.

§ 16.1. Cz?onkostwo wygasa wskutek:

1) wyst?pienia ze Stowarzyszenia /zg?oszone na pi?mie/

2) skre?lenia z listy cz?onków z powodu nie op?acania sk?adki cz?onkowskiej przez okres co najmniej dwóch lat,

3) wykluczenia uchwa?? Zarz?du w przypadku:

- dzia?ania na szkod? Stowarzyszenia,
- d?ugotrwa?ego braku uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
- utrat? praw obywatelskich,

4) ?mierci cz?onka.

2. Od uchwa?y Zarz?du o której mowa w p-kcie 1.3) cz?onkom przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do Walnego Zebrania Cz?onków Stowarzyszenia w terminie 14 dni licz?c od dnia powiadomienia cz?onka o podj?ciu uchwa?y o jego wykluczeniu.Rozdzia? IV

W?adze Stowarzyszenia

§ 17. W?adzami Naczelnymi Stowarzyszenia s?:

1) Walne Zebranie Cz?onków Stowarzyszenia

2) Zarz?d

3) Komisja Rewizyjna

§ 18.1. Kadencja Naczelnych W?adz Stowarzyszenia trwa dwa lata. Wybory odbywaj? si? w g?osowaniu tajnym.


2. W przypadku ust?pienia, wykluczenia lub ?mierci cz?onka w?adz Stowarzyszenia w trakcie kadencji sk?ad osobowy tych w?adz uzupe?niany jest spo?ród nie wybranych kandydatów w/g kolejno?ci uzyskanych g?osów. Liczba dokoptowanych w ten sposób cz?onków nie mo?e przekroczy? 1/3 liczby pochodz?cych z wyboru.

§ 19.1. Walne Zebranie Cz?onków Stowarzyszenia jest najwy?sz? w?adz? Stowarzyszenia skupiaj?c? ogó? cz?onków Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Cz?onków Stowarzyszenia mo?e by? zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20.1. Zwyczajne Walne Zebranie Cz?onków Stowarzyszenia zwo?uje Zarz?d raz na 2 lata. Zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania wraz z proponowanym porz?dkiem obrad wysy?a Zarz?d co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Zjazdu.

§ 21.1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz?onków Stowarzyszenia zwo?uje Zarz?d:

1) z w?asnej inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek samych cz?onków podpisany przez co najmniej 1/3 liczby cz?onków.

2. Zarz?d zobowi?zany jest zwo?a? Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz?onków Stowarzyszenia w terminie nie pó?niej ni? 30 od otrzymania wniosku.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz?onków Stowarzyszenia zwo?uje si? w sprawach wa?nych i nie cierpi?cych zw?oki.

§ 22. Do kompetencji Walnego Zebrania Cz?onków Stowarzyszenia nale?y:

1) uchwalanie zmian zmian statutu.

2) rozwi?zanie Stowarzyszenia,

3) wytyczanie kierunków dzia?ania Stowarzyszenia i uchwalanie programów,

4) okre?lanie wysoko?ci sk?adek cz?onkowskich oraz wpisowego,

5) uchwalanie regulaminów i innych wewn?trznych uregulowa? organizacyjno-prawnych,

6) wybór cz?onków Zarz?du i Komisji Rewizyjnej w g?osowaniu tajnym bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osów w obecno?ci co najmniej po?owy uprawnionych do g?osowania cz?onków Stowarzyszenia,

7) zatwierdzanie sprawozda? z dzia?alno?ci Zarz?du i Komisji Rewizyjnej,

8) udzielanie absolutorium Zarz?dowi,

9) rozpatrywanie skarg na dzia?alno?? Zarz?du i Komisji Rewizyjnej,

10) prowadzenie wszystkich spraw Stowarzyszenia niezastrze?onych dla innych w?adz Stowarzyszenia.

§ 23.1. Uchwa?y Walne Zebranie Cz?onków Stowarzyszenia zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów obecnych za wyj?tkiem zmiany statutu i rozwi?zania Stowarzyszenia, które zapadaj? wi?kszo?ci? 2/3 g?osów obecnych.

2. Ka?demu cz?onkowi przys?uguje jeden g?os.

§ 24. W Walnym Zebraniu Cz?onków Stowarzyszenia uczestnicz? cz?onkowie za?o?yciele, zwyczajni, nadzwyczajni i honorowi Stowarzyszenia oraz z g?osem doradczym cz?onkowie wspieraj?cy i zaproszeni go?cie.

§ 25.1. Zarz?d liczy 6 cz?onków.

2. Zarz?d w swej dzia?alno?ci kieruje si? programem i uchwa?ami Walnego Zebrania Cz?onków Stowarzyszenia.

3. W sk?ad Zarz?du wchodz?:

1)prezes
2)dwaj wiceprezesi
3)cz?onek Zarz?du
4)skarbnik
5)sekretarz

§ 26. Do kompetencji Zarz?du nale?y:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn?trz,

2) zarz?dzanie maj?tkiem i funduszami Stowarzyszenia,

3) powo?ywanie tematycznych zespo?ów roboczych,

4) realizacja wytycznych i uchwa? Zjazdu Stowarzyszenia,

5) zwo?ywanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zjazdów Stowarzyszenia,

6) przedstawianie bilansu do zatwierdzenia Zjazdowi Stowarzyszenia.

§ 27.1. Uchwa?y Zarz?du zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów przy obecno?ci co najmniej po?owy sk?adu osobowego Zarz?du za wyj?tkiem uchwa? wnioskuj?cych rozwi?zanie Stowarzyszenia i zmiany w Statucie gdzie wymagane jest podjecie uchwa?y wi?kszo?ci? 2/3 g?osów.

2. Posiedzenia Zarz?du odbywaj? si? w miar? potrzeb nie rzadziej jednak ni? raz na kwarta?.


§ 28.1. Komisja Rewizyjna jest najwy?szym organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna sk?ada si? z co najmniej 5 cz?onków i ze swego sk?adu wybiera przewodnicz?cego , zast?pc?, sekretarza.

§ 29.1. Do zakresu dzia?ania Komisji Rewizyjnej nale?y:

1) kontrola dzia?alno?ci programowej i organizacyjnej Stowarzyszenia,

2) kontrola gospodarki finansowej i maj?tkowej Stowarzyszenia,

3) sk?adanie Zjazdowi Stowarzyszenia sprawozdania i wniosków o udzielenie absolutorium Zarz?dowi,

6)opiniowanie bilansu.

2. Uchwa?y Komisji Rewizyjnej zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów przy obecno?ci minimum po?owy jej cz?onków za wyj?tkiem uchwa?y opiniuj?cych rozwi?zanie Stowarzyszenia i zmian? Statutu gdzie wymagane jest podj?cie uchwa?y wi?kszo?ci? 2/3 g?osów.


Rozdzia? V

Maj?tek Stowarzyszenia

§ 30.1. Maj?tek Stowarzyszenia stanowi?:

1) wpisowe i sk?adki cz?onkowskie,

2) dotacje, subwencje, darowizny i zapisy,

3) wp?ywy z dzia?alno?ci w?asnej,

4) wp?aty dokonywane przez cz?onków wspieraj?cych i sponsorów.

2. Funduszami i maj?tkiem Stowarzyszenia zarz?dza Zarz?d.

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaci?gania zobowi?za? maj?tkowych jest upowa?niony Zarz?d w sk?adzie co najmniej dwóch jego cz?onków w tym prezesa lub wiceprezesa..

Rozdzia? VI

Rozwi?zanie Stowarzyszenia

§ 31.1. Stowarzyszenie rozwi?zuje si? na podstawie uchwa?y Zjazdu Stowarzyszenia.

2. Podejmuj?c uchwa?? o rozwi?zaniu Stowarzyszenia, Zjazd okre?la sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie maj?tku Stowarzyszenia.

§ 32. Niniejszy Statut zosta? uchwalony 12.02.2000 roku a zmieniony uchwalono 29.04.2004 roku zgodnie z wol? obecnych.